ESP | CAT | ENG

Thematic axis: Water management.

Competència general Valorar els recursos hídrics, els usos de l’aigua i els conflictes que se’n deriven.
COMPETÈNCIES
ESO
COMPETÈNCIES
BATXILLERAT
COMPETÈNCIES
CFGS
COMPETÈNCIES
GRAU
COMPETÈNCIES
MÀSTER
Recursos hídrics de Catalunya Diferenciar els usos de l’aigua

Continguts

Ús domèstic i urbà, industrial, agrícola, ramader, recreatiu, energètic, piscícola i medioambiental.
Valorar l’aigua com a recurs limitat i limitant

Continguts

Valoració dels recursos hídrics de Catalunya
Avaluar els recursos hídrics de Catalunya

Continguts

Recursos hídrics. Hidrologia superficial i subterrània
Valorar els recursos hídrics

Continguts

Recursos hidrològics i desenvolupament sostenible. Recursos superficials: anàlisis de cabal. Recursos subterranis: recursos versus reserves. Sobreexplotació d’aqüífers. Canvi climàtic i recursos hídrics
L’aigua com a recurs. Usos de l’aigua. Conflictes Descriure els conflictes locals/regionals derivats de la competència d’usos

Continguts

L’aigua com a font de conflictes. Estudi de casos a escala catalana
Diferenciar entre els usos consumptius i no consumptius i identificar quins sectors requereixen un major consum d’aigua.

Continguts

Usos consumptius: agropecuaris, domèstics, urbans i industrials. Usos no consumptius: energètics, recreatius i mediambientals

Descriure i interpretar els conflictes internacionals que provoca la gestió de l’aigua

Continguts

L’aigua com a font de conflictes. Estudi de casos a escala internacional
Planificar les necessitats d’aigua per un ús concret.

Continguts

Aigua i industria. Aigua i agricultura. Aigua i ciutat.

Interpretar els conflictes de l’aigua i plantejar mesures de gestió per a la seva resolució.

Continguts

L’aigua com a font de conflictes. Estudi de casos a escala internacional, regional i local. Geopolítica de l’aigua. Vincles entre l’ordenació del territori i la gestió de l’aigua.

Descriure la distribució del recursos hídrics a la Terra.

Continguts

La distribució global de l’aigua, els recursos i la gestió de conques hidrològiques
Identificar els actors que intervenen en la gestió de l’aigua i utilitzar la participació pública com a eina de millora en la gestió.Relacionar les disfuncions actuals entre les polítiques d’ordenació del territori i les de gestió de l’aigua

Continguts

Mapa d’actors socials. La participació pública per a la resolució dels conflictes. Disfuncions entre la gestió de l’aigua i les polítiques d’ordenació del territori. Ordenació dels usos del sòl en espais inundables.
Competència general Gestionar els recursos hídrics.
COMPETÈNCIES
ESO
COMPETÈNCIES
BATXILLERAT
COMPETÈNCIES
CFGS
COMPETÈNCIES
GRAU
COMPETÈNCIES
MÀSTER
Gestió de recursos hídrics amb criteris de sostenibilitat Identificar les infraestructures hidràuliques i les mesures d’estalvi d’aigua

Continguts

Infraestructures hidràuliques i mesures d’estalvi a nivell urbà i domèstic. Estructura de la factura de l’aigua
Valorar els avantatges i inconvenients en l’ús de les infraestructures hidràuliques i les mesures d’estalvi de l’aigua

Continguts

Infraestructures hidràuliques i mesures d’estalvi en els diferents àmbits. Trams de la factura de l’aigua. Taxes i tarifes
Controlar l’ús de l’aigua amb criteris d’eficiència

Continguts

El balanç econòmic com a eina per a la conscienciació de grans consumidors. Avaluació de l’eficiència de les xarxes de subministrament d’aigua i dels aparells receptors. Gestió eficient de l’aigua en els laboratoris
Analitzar com ha evolucionat l’enfocament en la gestió dels recursos hídrics.

Continguts

Determinació del cost de l’aigua en funció dels cànons i tributs vigents a Catalunya. Gestió de l’aigua: reutilització i optimització de consums. Ordenació territorial i planificació estratègica ambiental. Sistemes de gestió ambiental.

Aplicar eines de sostenibilitat a la gestió dels recursos hídrics.

Continguts

Del paradigma hidràulic a la gestió integral. La gestió sostenible de l’aigua en els diferents àmbits (urbà, industrial, apicultura, etc).
Utilitzar eines i instruments per planificar, gestionar, preservar i recuperar els recursos hídrics.

Continguts

Eines i instruments per a la gestió dels recursos hídrics. Tècniques de modelització. Gestió de xarxes d’abastament d’aigües. Aplicació dels sistemes d’informació geogràfica

Analitzar com ha evolucionat l’enfocament en la gestió dels recursos hídrics

Continguts

 La planificació i la gestió de l’aigua a Catalunya.  Governança de l’aigua
Competència general Aplicar la Directiva Marc de l’Aigua i les normatives que se’n deriven.
COMPETÈNCIES
ESO
COMPETÈNCIES
BATXILLERAT
COMPETÈNCIES
CFGS
COMPETÈNCIES
GRAU
COMPETÈNCIES
MÀSTER
Legislació i normativa Aplicar les normatives de qualitat d’aigües

Continguts

Normatives de qualitat d’aigües potables, residuals i recreatives
Definir les obligacions dels usuaris de l’aigua i els tràmits corresponents davant l’administració.Valorar les implicacions legals de l’ús de recursos hídrics

Continguts

Directiva Marc de l’Aigua. Règim d’usos i protecció d’aigües, costes i zones humides. Normatives de qualitat de l’aigua per a diferents usos. Normatives d’abocaments d’aigües residuals. Tràmits administratius i autoritzacions per l’ús de l’aigua
Valorar les implicacions legals de l’ús de recursos hídrics

Continguts

Legislació en matèria d’aigües. El marc europeu: la DMA. El cas espanyol: El Plan Hidrológico Nacional i el Plan AGUA. El procés participatiu en la implementació de la DMA
Competència general Descriure i avaluar els riscos associats a l’aigua.
COMPETÈNCIES
ESO
COMPETÈNCIES
BATXILLERAT
COMPETÈNCIES
CFGS
COMPETÈNCIES
GRAU
COMPETÈNCIES
MÀSTER
Riscos associats a l’aigua. Aigua i canvi climàtic Identificar els riscos que pot comportar l’aigua.Explicar els impactes del canvi climàtic en els recursos hídrics

Continguts

Riscos associats a l’aigua. Mesures de previsió, prevenció i predicció dels riscos
Descriure els riscos relacionats amb diferents processos hidrològics i anomenar mesures de previsió i prevenció

Continguts

Riscos associats al sistema conca (avingudes, inestabilitats gravitatòries). Risc a les zones costaneres
Avaluar els riscos relacionats amb l’aigua i proposar mesures de gestió del risc

Continguts

Avaluació i gestió dels riscos associats al sistema conca (avingudes, inestabilitats gravitatòries). Risc a les zones costaneres
Utilitzar eines i instruments aplicats a la gestió i avaluació de riscos

Continguts

Eines per a la gestió dels riscos associats al sistema conca. Risc a les zones costaneres

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional

Universitat de les Illes Balears ⋅ Ctra. de Valldemossa, km 7.5 ⋅ Palma ⋅ 07122 Illes Balears ⋅ Tel: +34 971 173 000
Universitat de Girona - Campus e-MTA ⋅ Parc Científic i Tecnològic, Edifici Casademont ⋅ C. Pic de Peguera, 15, ⋅ 17003 Girona Tel. 972 419 678
CSIC. Serrano, 117 ⋅ 28006 Madrid ⋅ Tel: +34 914 113 077
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)Edifici H2O - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Emili Grahit 101- 17003 Girona

2012 © e-MTA Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua AVISO LEGAL| MAPA WEB
iglesiesassociats