ESP | CAT | ENG

Competences by theme in each education phase

Theme: Water. Describing water, its origins and distribution around the globe

General Content:

Water properties

Handling at ESO level

Water structure: composition. Solvent propeties of water: Fusion point,Preboiling, Density and dilatation, Ec, surface tension.

Management at Batxillerat level

Water molecule structure and properties. Aqueous dissolutions. Biological functions of water (transporting agent, chemical reactive, termoregulator properties)

Management at Cicle Formatiu de Grau Superior

Water properties: at presion different from atmospheric and various enthalpy grades.

Management at grade level

Physical and chemical properties of eater molecule. Equilibria in aqueous solutions. Properties of water steam

Management at Master level

Structure and properties of water. Aquaeous disolutions

Contingut general:

El cicle hidrològic

Tractament a ESO

Representació del cicle de l’aigua i descripció dels processos que tenen lloc

Tractament a Batxillerat

Esquematització i anàlisi del cicle hidrològic.Formulació i càlcul del balanç hídric.

Tractament a Grau

El cicle de l’aigua. Càlcul del balanç hídric d’una conca hidrogràfica a partir de dades experimentals. Hidrogeologia pràctica

Tractament a Màster

Ampliació d’hidrogeologia: dinàmica de les aigues superficials i subterrànies.

Contingut general:

La distribució de l’aigua a la terra

Tractament a ESO

Aigües oceàniques i aigües continentals.Les conques hidrogràfiques

Tractament a Batxillerat

Compartiments de la hidrosfera.Dinàmica oceànica. Aigües superficials i subterrànies. Aqüífers.

Tractament a Grau

La distribució global de l’aigua, els recursos i la gestió de conques hidrològiques.

Contingut general:

Aigua i paisatge

Tractament a ESO

Clima i paisatge. L’aigua coma a agent modelador del paisatge: modelat fluvial, glacial. Valors dels paisatges de l’aigua

Tractament a Batxillerat

Acció geològica de les aigües.Interpretació dels paisatges de l’aigua

Tractament a Grau

El concepte de paisatge de l’aigua. La intervenció en els paisatges de l’aigua. Estudi de casos

Tractament a Màster

Metodologies per a la valorització i recuperació dels paisatges de l’aigua. Estudi de casos.
Competència: L’AIGUA. Fer un ús responsable i sostenible de l’aigua en la vida qüotidiana i en la futura activitat professional

Contingut general:

Perspectiva social de l’aigua

Tractament a ESO

Desenvolupament sostenible. Foment d’hàbits destinats a fer un ús racional de l’aigua.Mesures d’estalvi d’aigua.

Tractament a Batxillerat

Ús, abús i escassetat de l’aigua en diferents societats: necessitat de planificació del recurs hídric.

Tractament a Cicle Formatiu de Grau Superior

Tècniques de promoció de l’ús eficient de l’aigua. Gestió eficient de l’aigua en els laboratoris.

Tractament a Màster

Els discursos de l’aigua: del paradigme hidràulic a la nova cultura de l’aigua
Competència: L’AIGUA I ELS ÉSSERS VIUS

Contingut general:

L’aigua en els éssers vius

Tractament a ESO

L’aigua en els organismes.L’aigua en els aliments

Tractament a Batxillerat

L’aigua en la matèria viva. Funcions de l’aigua en els éssers vius

Competència: Diferenciar la funció de l’aigua en els essers vius. Descriure la dinàmica dels ecosistemes aquàtics.

Contingut general:

L’aigua com a medi biològic

Tractament a ESO

Ecosistemes marins. Ecosistemes d’aigua dolça: Rius,llacs i aiguamolls. Aprofitament de recursos aquàtics

Tractament a Batxillerat

Paràmetres per a l’estudi de la dinàmica dels ecosistemes aquàtics. Interpretació de les piràmides de biomassa i producció en els ecosistemes aquàtics

Tractament a Cicle Formatiu de Grau Superior

Principals grups de microorganismes en ecosistemes aquàtics. Biologia de la depuració natural de les aigues. Microbiologia dels fangs actius

Tractament a Grau

Botànica marina. Ecologia marina. Ecosistemes aquàtics d’aigua dolça. Limnologia. Microorganismes en ambients aquàtics (rius, llacs i oceans). Estudi de casos a partir de resultats experimentals i de camp

Tractament a Màster

Sistemes aquàtics continentals: estat natural i alteracions.Elements per a una diagnosi de la qualitat dels sistemes aquàtics.Ecologia microbiana. Efectes de l’actividad microbiana sobre la qualitat de l’aigua.
Competència: CARACTERITZACIÓ DE L’AIGUA

Contingut general:

Paràmetres de caracterització d’una aigua. Anàlisi d’aigües

Tractament a ESO

Duresa, pH i conductivitat.

Tractament a Batxillerat

Qualitat de l’aigua: T, DBO, DQO,oxigen dissolt,conductivitat i matèria en suspensió.Paràmetres organolèptics i microbiològics.

Tractament a Cicle Formatiu de Grau Superior

L’aigua com a referent per a la calibració d’instruments. Anàlisis d’aigües: qualitat d’aigües potables i residuals

Tractament a Grau

Tècniques d’anàlisi d’aigües.Determinació de contaminants. Paràmetres de qualitat de les aigües per diferents usos. Posta en marxa d’equips, metodologies i procediments d’anàlisi d’aigües.

Tractament a Màster

Desenvolupaments de mètodes d’anàlisi d’aigües per la determinació de contaminants a nivell traça. Validació de metodologies analítiques
Competència: TRANSPORT I TRACTAMENTS DE L’AIGUA. Dissenyar i dimensionar el transport de l’aigua.

Contingut general:

Disseny i dimensionament d’equips i instal·lacions de captació i transport d’aigües

Tractament a Cicle Formatiu de Grau Superior

Principis de dinàmica de fluids. Paràmetres que intervenen en el transport de l’aigua. Bombes hidràuliques. Configuració d’instal.lacions hidràuliques en edificis.

Tractament a Grau

Càlcul de conductes, canals i sistemes de fluids. Disseny de xarxes de transport d’aigua

Competència: TRANSPORT I TRACTAMENTS DE L’AIGUA. Definir, controlar i dissenyar els tractament de les aigües.

Contingut general:

Tractament de l’aigua

Tractament a ESO

Cicle urbà de l’aigua. Potabilització i depuració

Tractament a Batxillerat

Processos de potabilització. Dessalinització. Depuració natural de les aigues. Estacións depuradores (EDAR)

Tractament a Cicle Formatiu de Grau Superior

Qualitat de l’aigua per a la realització d’anàlisis. Equips per al tractament d’aigües per a usos analítics. Balanç energètic del procés de tractament d’aigua

Tractament a Grau

Processos de tractament d’aigües: potabilització, depuració, regeneració, aigua per indústria.Equips per al tractament d’aigües.

Tractament a Màster

Els sistemes d’abastament d’aigua. Les operacions de condicionament de l’aigua potable i d’aigua ús industrial.

Contingut general:

Control i supervisió d’instal·lacions de tractament d’aigües

Tractament a Cicle Formatiu de Grau Superior

Biologia de la depuració natural de les aigües. Microbiologia dels fangs actius.
Anàlisi dels indicadors fisico-quïmics i microbiològics del procés de tractament d’aigües

Tractament a Grau

Control dels indicadors  físico-químics i microbiològics per a la optimització de processos de tractament d’aigües.

Tractament a Màster

Control de potabilitat de les aigües.Aigües de consum i subproductes de desinfecció. Microbiologia de les aigües residuals i dels processos de depuració.

Contingut general:

Disseny i dimensionament d’equips i instal·lacions de tractament d’aigües per adequar-les al seu ús

Tractament a Grau

Planificació i disseny d’instal·lacions i plantes de tractament d’aigües i serveis auxiliars.

Tractament a Màster

Regeneració de les aigües tractades.Sistemes terciaris de tractament. Desinfecció de l’aigua.
Competència: GESTIÓ DE L’AIGUA. Valorar els recursos hídrics, els usos de l’aigua i els conflictes que s’en deriven.

Contingut general:

Recursos hídrics de Catalunya: descripció i valoració

Tractament a Batxillerat

Valoració dels recursos hídrics de Catalunya

Tractament a Grau

Recursos hídrics. Hidrologia superficial i subterrània.

Tractament a Màster

Recursos hidrològics i desenvolupament sostenible. Recursos superficials: anàlisis de cabal. Recursos subterrànis: recursos versus reserves. Sobreexplotació d’aquífers. Canvi climkàtic i recursos hidrològics

Contingut general:

L’aigua com a recurs. Usos de l’aigua. Conflictes.

Tractament a ESO

Ús domèstic i urbà, industrial, agrícola, ramader i recreatiu.L’aigua com a font d’energia.L’aigua com a font de conflictes. Estudi de casos a escala catalana

Tractament a Batxillerat

Usos consumptius: agropecuaris, domèstics i urbans, industrials.Usos no consumptius: energètics, recreatius, ecològics i mediambientals.70 b. L’aigua com a font de conflictes. Estudi de casos a escala internacional

Tractament a Cicle Formatiu de Grau Superior

Utilització de l’aigua com a fluïd per al transport de calor i fred (calefacció, climatització i fred industrial)

Tractament a Grau

Aigua i industria: Productivitat i demanda industrial i particular. Aigua i agricultura. L’aigua com a font de conflictes. Estudi de casos a escala internacional, regional i local. Geopolítica de l’aigua. Vincles entre l’ordenació del territori i la gestió de l’aigua.

Tractament a Màster

Mapa d’actors socials. La participació pública per a la resolució dels conflictes. Disfuncions entre la gestió de l’aigua i les polítiques d’ordenació del territori. Mesures de gestió de millora de l’eficiència per a àmbits urbans, rurals, turístics, forestals, etc. Ordenació dels usos del sòl en espais inundables.
Competència: GESTIÓ DE L’AIGUA. Gestionar els recursos hídrics.

Contingut general:

Gestió de recursos hídrics amb criteris de sostenibilitat

Tractament a ESO

Infraestructures hidràuliques i mesures d’estalvi a nivell urbà i domèstic.Estructura de la factura de l’aigua

Tractament a Batxillerat

Infraestructures hidràuliques i mesures d’estalvi en els diferents àmbits.Trams de la factura de l’aigua. Taxes i tarifes.

Tractament a Cicle Formatiu de Grau Superior

El balanç econòmic com a eina per a la conscienciació de grans consumidors.
Avaluació de l’eficiència de les xarxes de subministrament d’aigua i dels aparells receptors.
Gestió eficient de l’aigua en els laboratoris

Tractament a Grau

Determinació dels cost de l’aigua en funció dels cànons i tributs vigents a Catalunya. Gestió de l’aigua: reutilització i optimització de consums.Ordenació territorial i planificació estratègica ambiental. Sistemes de gestió ambiental. Eines i estratègies de prevenció de la contaminació i gestió dels recursos. Desenvolupament sostenible

Tractament a Màster

Eines i instruments per a la gestió dels recursos hídrics. Tècniques de modelització. Gestió de xarxes d’abastament d’aigües. La planificació i la gestió de l’aigua a Catalunya. Gestió fluvial integral. Eines per la gestió territorial: GIS per la gestió de recursos hídrics.
Competència: GESTIÓ DE L’AIGUA. Aplicar la Directiva Marc de l’Aigua i les normatives que se’n deriven.

Contingut general:

Legislació i normativa

Tractament a Cicle Formatiu de Grau Superior

90.Normatives de qualitat d’aigües potables, residuals i recreatives

Tractament a Grau

Directiva marc de l’aigua.  Règim d’usos i protecció d’aigües, costes i zones humides. Normatives de qualitat de l’aigua per a diferents usos. Normatives d’abocaments d’aigües residuals. Tràmits administratius i autoritzacions per l’ús de l’aigua

Tractament a Màster

Legislació en matèria d’aigües. El marc europeu: la DMA. El cas espanyol: El Plan Hidrologico Nacional i el Plan AGUA. El procés participatiu en la implementació de la DMA
Competència: GESTIÓ DE L’AIGUA. Descriure i avaluar els riscos associats a l’aigua.

Contingut general:

Riscos associats a l’aigua. Aigua i canvi climàtic

Tractament a ESO

Riscos associats a l’aigua. Mesures de previsió, prevenció i predicció dels riscos

Tractament a Batxillerat

Riscos associats al sistema conca (avingudes, inestabilitats gravitatòries). Risc a les zones costaneres

Tractament a Grau

Riscos associats al sistema conca (avingudes, inestabilitats gravitatòries). Risc a les zones costaneres

Tractament a Màster

Riscos associats al sistema conca. Risc a les zones costaneres
Competència: CONTAMINACIÓ AMBIENTAL.

Contingut general:

Contaminants en les aigües i fonts de contaminació

Tractament a ESO

Les activitats domèstiques, agrícoles i ramaderes com a fonts de contaminació

Tractament a Batxillerat

Contaminants físics, químics i biològics.
Fonts de contaminació: industrial, agrícola i ramadera, urbana, minera

Tractament a Cicle Formatiu de Grau Superior

Contaminació d’aigües potables i recreatives

Tractament a Grau

Origen dels contaminants de l’aigua

Tractament a Màster

Microcontaminants de l’aigua: Transformació i transport dels contaminants en el medi hídric.
Competència: Identificar els contaminants, les fonts de contaminació i avaluar el seu impacte.

Contingut general:

Impacte ambiental dels contaminants

Tractament a ESO

Escalfament de masses d’aigua.Introduccio als conceptes de eutrofització, salinització i esgotament d’aqüífers

Tractament a Batxillerat

Processos d’eutrofització i salinització d’aquífers. Marees negres

Tractament a Grau

Avaluació de l’impacte ambiental dels contaminants

Competència: IMPACTE AMBIENTAL. Avaluar l’impacte ambiental de les activitats humanes.

Contingut general:

Impacte ambiental

Tractament a ESO

Impacte dels transvassaments i embassaments

Tractament a Batxillerat

Factors ambientals a valorar per confeccionar un estudi d’impacte ambiental

Tractament a Grau

Mesures preventives i correctores per minimitzar els impactes sobre l’aigua.Estudis d’impacte ambiental.

Tractament a Màster

Contaminació microbiana de l’aigua. Tipus de microorganismes patògens, transmissió i malalties associades.

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional

Universitat de les Illes Balears ⋅ Ctra. de Valldemossa, km 7.5 ⋅ Palma ⋅ 07122 Illes Balears ⋅ Tel: +34 971 173 000
Universitat de Girona - Campus e-MTA ⋅ Parc Científic i Tecnològic, Edifici Casademont ⋅ C. Pic de Peguera, 15, ⋅ 17003 Girona Tel. 972 419 678
CSIC. Serrano, 117 ⋅ 28006 Madrid ⋅ Tel: +34 914 113 077
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)Edifici H2O - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Emili Grahit 101- 17003 Girona

2012 © e-MTA Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua AVISO LEGAL| MAPA WEB
iglesiesassociats