ESP | CAT | ENG

Eje temático: El Agua.

Competència general descriure l’aigua, els seus orígens i la seva distribució a la terra.
COMPETÈNCIES
ESO
COMPETÈNCIES
BATXILLERAT
COMPETÈNCIES
CFGS
COMPETÈNCIES
GRAU
COMPETÈNCIES
MÀSTER
Propietats de l’aigua Identificar les propietats de l’aigua i determinar-ne de forma experimental alguna d’elles

Continguts

Estructura de l’aigua: Composició Dissolvent.Propietats de l’aigua: Punt fusió,Punt d’ebullició, Densitat i dilatació, Ce, tensió superficial
Relacionar les propietats fisico-químiques de l’aigua i les seves funcions biològiques amb la seva estructura.Comprovar experimentalment alguna de les propietats de les dissolucions

Continguts

Estructura i propietats de la mol·lècula d’aigua. Dissolucions aqüoses
Les funcions biològiques de l’aigua (agent de transport, reactiu químic, termoregulador)
Relacionar les propietats físiques de l’aigua  amb la seva aplicació per al transport d’energia

Continguts

Propietats de l’aigua: pressions diferents de l’atmosfera i diferents graus d’entalpia. L’aigua com a referent per a la calibració d’instruments
Relacionar l’estructura molecular de l’aigua amb les seves característiques com a solvent i la seva reactivitat.
Relacionar les propietats de l’aigua amb els diferents usos.

Continguts

Propietats físiques i químiques de  la mol·lècula d’aigua. Equilibris en dissolucions aqüoses. Propietats del vapor
Aplicar las propietats fisico-químiques i biològiques de l’aigua per definir-ne els seus usos.

Continguts

Estructura i propietats de l’aigua. Solucions aquoses
 El cicle hidrològic Representar i descriure els processos del cicle de l’aigua mitjançant recursos TIC

Continguts

Representació del cicle de l’aigua i descripció  dels processos que tenen lloc
Esquematitzar i analitzar el cicle hidrològic i resoldre problemes de càlcul de balanç hídric d’una conca hidrogràfica

Continguts

Esquematització i anàlisi del cicle hidrològic. Formulació i cálcul del balanç hídric
Aplicar el mètode científic per explicar i analitzar el funcionament dels sistemes hídrics.

Continguts

El cicle de l’aigua. Càlcul del balanç hídric d’una conca hidrogràfica a partir de dades experimentals. Hidrogeologia pràctica
Analitzar la dinàmica de flux de les aigües subterrànies en condicions
naturals i en condicions de sobreexplotació.

Continguts

Ampliació d’hidrogeologia: Dinàmica de les aigües superficials i subterrànies
 La distribució de l’aigua a la terra Reconèixer la distribució espacial i temporal de l’aigua en el planeta i identificar les principals unitats hidrològiques

Continguts

Aigües oceàniques i aigües continentals.
Les conques hidrogràfiques
Identificar els compartiments de la hidrosfera

Continguts

Compartiments de la hidrosfera. Dinàmica oceànica
Aigües superficials i subterrànies Aqüífers
Descriure la distribució del recursos hídrics a la Terra.

Continguts

La distribució global de l’aigua, els recursos i la gestió de conques hidrològiques
L’aigua i el paisatge Vincular clima i paisatge

Continguts

Clima i paisatge

Distingir l’acció de l’aigua com a agent modelador del paisatge

Continguts

L’aigua com a agent modelador del paisatge: modelat fluvial, glacial, càrstic,litoral. 

Identificar els valors dels paisatges de l’aigua

Continguts

Valors dels paisatges de l’aigua
Analitzar com l’aigua determina la morfologia del paisatge

Continguts

Acció geològica de les aigües

Interpretar un paisatge de l’aigua

Continguts

Interpretació dels paisatges de l’aigua
Classificar els paisatges de l’aigua i formular intervencions de millora.

Continguts

El concepte de paisatge de l’aigua. La intervenció en els paisatges de l’aigua. Estudi de casos
Dissenyar projectes de valorització d’un paisatge de l’aigua.

Continguts

Metodologies per a la  valorització i recuperació dels paisatges de l’aigua. Estudi de casos
Competència general Fer un ús responsable i sostenible de l’aigua en la vida quotidiana i en la futura activitat professional.
COMPETÈNCIES
ESO
COMPETÈNCIES
BATXILLERAT
COMPETÈNCIES
CFGS
COMPETÈNCIES
GRAU
COMPETÈNCIES
MÀSTER
Perspectiva social de l’aigua Aplicar mesures d’estalvi d’aigua a la vida quotidiana

Continguts

Desenvolupament sostenible. Foment d’hàbits destinats a fer un ús racional de l’aigua.
Mesures d’estalvi d’aigua
Argumentar en debat la contribució dels hàbits individuals en l’ús sostenible de l’aigua

Continguts

Ús, abús i escassetat de l’aigua en diferents societats: necessitat de planificació del recurs hídric
Planificar i dur a terme accions divulgatives sobre l’estalvi d’aigua i avaluar-ne el seu impacte

Continguts

Tècniques de promoció de l’ús eficient de l’aigua.Gestió eficient de l’aigua en els laboratoris
Interpretar les diferents percepcions socials de l’aigua

Continguts

Els discursos de l’aigua: del paradigma hidràulic  a la nova cultura de l’aigua

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional

Universitat de les Illes Balears ⋅ Ctra. de Valldemossa, km 7.5 ⋅ Palma ⋅ 07122 Illes Balears ⋅ Tel: +34 971 173 000
Universitat de Girona - Campus e-MTA ⋅ Parc Científic i Tecnològic, Edifici Casademont ⋅ C. Pic de Peguera, 15, ⋅ 17003 Girona Tel. 972 419 678
CSIC. Serrano, 117 ⋅ 28006 Madrid ⋅ Tel: +34 914 113 077
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)Edifici H2O - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Emili Grahit 101- 17003 Girona

2012 © e-MTA Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua AVISO LEGAL| MAPA WEB
iglesiesassociats