ESP | CAT | ENG

Competencias en las diferentes etapas educativas según ejes temáticos

Competència: L’AIGUA. Descriure l’aigua, els seus origens i la seva distribució a la terra

Contingut general:

Les propietats de l’aigua

Tractament a ESO

Estructura de l’aigua: composició. DissolventPropietats de l’aigua: Punt fusió,Pebullició, Densitat i dilatació, Ce, tensió superficial.

Tractament a Batxillerat

Estructura i propietats de la mol.lècula d’aigua. Disolucions aqüoses.Les funcions biològiques de l’aigua (agent de transport, reactiu químic, termoregulador)

Tractament a Cicle Formatiu de Grau Superior

Propietats de l’aigua: pressions diferents de l’atmosfèrica i diferents graus d’entalpia.

Tractament a Grau

Propietats físiques i químiques de  la mol-lècula d’aiguaEquilibris en dissolucions aqüoses.Propietats del vapor.

Tractament a Màster

Estructura i propietats de l’aigua. Solucions aquoses

Contingut general:

El cicle hidrològic

Tractament a ESO

Representació del cicle de l’aigua i descripció dels processos que tenen lloc

Tractament a Batxillerat

Esquematització i anàlisi del cicle hidrològic.Formulació i càlcul del balanç hídric.

Tractament a Grau

El cicle de l’aigua. Càlcul del balanç hídric d’una conca hidrogràfica a partir de dades experimentals. Hidrogeologia pràctica

Tractament a Màster

Ampliació d’hidrogeologia: dinàmica de les aigues superficials i subterrànies.

Contingut general:

La distribució de l’aigua a la terra

Tractament a ESO

Aigües oceàniques i aigües continentals.Les conques hidrogràfiques

Tractament a Batxillerat

Compartiments de la hidrosfera.Dinàmica oceànica. Aigües superficials i subterrànies. Aqüífers.

Tractament a Grau

La distribució global de l’aigua, els recursos i la gestió de conques hidrològiques.

Contingut general:

Aigua i paisatge

Tractament a ESO

Clima i paisatge. L’aigua coma a agent modelador del paisatge: modelat fluvial, glacial. Valors dels paisatges de l’aigua

Tractament a Batxillerat

Acció geològica de les aigües.Interpretació dels paisatges de l’aigua

Tractament a Grau

El concepte de paisatge de l’aigua. La intervenció en els paisatges de l’aigua. Estudi de casos

Tractament a Màster

Metodologies per a la valorització i recuperació dels paisatges de l’aigua. Estudi de casos.
Competència: L’AIGUA. Fer un ús responsable i sostenible de l’aigua en la vida qüotidiana i en la futura activitat professional

Contingut general:

Perspectiva social de l’aigua

Tractament a ESO

Desenvolupament sostenible. Foment d’hàbits destinats a fer un ús racional de l’aigua.Mesures d’estalvi d’aigua.

Tractament a Batxillerat

Ús, abús i escassetat de l’aigua en diferents societats: necessitat de planificació del recurs hídric.

Tractament a Cicle Formatiu de Grau Superior

Tècniques de promoció de l’ús eficient de l’aigua. Gestió eficient de l’aigua en els laboratoris.

Tractament a Màster

Els discursos de l’aigua: del paradigme hidràulic a la nova cultura de l’aigua
Competència: L’AIGUA I ELS ÉSSERS VIUS

Contingut general:

L’aigua en els éssers vius

Tractament a ESO

L’aigua en els organismes.L’aigua en els aliments

Tractament a Batxillerat

L’aigua en la matèria viva. Funcions de l’aigua en els éssers vius
Competència: Diferenciar la funció de l’aigua en els essers vius. Descriure la dinàmica dels ecosistemes aquàtics.

Contingut general:

L’aigua com a medi biològic

Tractament a ESO

Ecosistemes marins. Ecosistemes d’aigua dolça: Rius,llacs i aiguamolls. Aprofitament de recursos aquàtics

Tractament a Batxillerat

Paràmetres per a l’estudi de la dinàmica dels ecosistemes aquàtics. Interpretació de les piràmides de biomassa i producció en els ecosistemes aquàtics

Tractament a Cicle Formatiu de Grau Superior

Principals grups de microorganismes en ecosistemes aquàtics. Biologia de la depuració natural de les aigues. Microbiologia dels fangs actius

Tractament a Grau

Botànica marina. Ecologia marina. Ecosistemes aquàtics d’aigua dolça. Limnologia. Microorganismes en ambients aquàtics (rius, llacs i oceans). Estudi de casos a partir de resultats experimentals i de camp

Tractament a Màster

Sistemes aquàtics continentals: estat natural i alteracions.Elements per a una diagnosi de la qualitat dels sistemes aquàtics.Ecologia microbiana. Efectes de l’actividad microbiana sobre la qualitat de l’aigua.
Competència: CARACTERITZACIÓ DE L’AIGUA

Contingut general:

Paràmetres de caracterització d’una aigua. Anàlisi d’aigües

Tractament a ESO

Duresa, pH i conductivitat.

Tractament a Batxillerat

Qualitat de l’aigua: T, DBO, DQO,oxigen dissolt,conductivitat i matèria en suspensió.Paràmetres organolèptics i microbiològics.

Tractament a Cicle Formatiu de Grau Superior

L’aigua com a referent per a la calibració d’instruments. Anàlisis d’aigües: qualitat d’aigües potables i residuals

Tractament a Grau

Tècniques d’anàlisi d’aigües.Determinació de contaminants. Paràmetres de qualitat de les aigües per diferents usos. Posta en marxa d’equips, metodologies i procediments d’anàlisi d’aigües.

Tractament a Màster

Desenvolupaments de mètodes d’anàlisi d’aigües per la determinació de contaminants a nivell traça. Validació de metodologies analítiques
Competència: TRANSPORT I TRACTAMENTS DE L’AIGUA. Dissenyar i dimensionar el transport de l’aigua.

Contingut general:

Disseny i dimensionament d’equips i instal·lacions de captació i transport d’aigües

Tractament a Cicle Formatiu de Grau Superior

Principis de dinàmica de fluids. Paràmetres que intervenen en el transport de l’aigua. Bombes hidràuliques. Configuració d’instal.lacions hidràuliques en edificis.

Tractament a Grau

Càlcul de conductes, canals i sistemes de fluids. Disseny de xarxes de transport d’aigua
Competència: TRANSPORT I TRACTAMENTS DE L’AIGUA. Definir, controlar i dissenyar els tractament de les aigües.

Contingut general:

Tractament de l’aigua

Tractament a ESO

Cicle urbà de l’aigua. Potabilització i depuració

Tractament a Batxillerat

Processos de potabilització. Dessalinització. Depuració natural de les aigues. Estacións depuradores (EDAR)

Tractament a Cicle Formatiu de Grau Superior

Qualitat de l’aigua per a la realització d’anàlisis. Equips per al tractament d’aigües per a usos analítics. Balanç energètic del procés de tractament d’aigua

Tractament a Grau

Processos de tractament d’aigües: potabilització, depuració, regeneració, aigua per indústria.Equips per al tractament d’aigües.

Tractament a Màster

Els sistemes d’abastament d’aigua. Les operacions de condicionament de l’aigua potable i d’aigua ús industrial.

Contingut general:

Control i supervisió d’instal·lacions de tractament d’aigües

Tractament a Cicle Formatiu de Grau Superior

Biologia de la depuració natural de les aigües. Microbiologia dels fangs actius.
Anàlisi dels indicadors fisico-quïmics i microbiològics del procés de tractament d’aigües

Tractament a Grau

Control dels indicadors  físico-químics i microbiològics per a la optimització de processos de tractament d’aigües.

Tractament a Màster

Control de potabilitat de les aigües.Aigües de consum i subproductes de desinfecció. Microbiologia de les aigües residuals i dels processos de depuració.

Contingut general:

Disseny i dimensionament d’equips i instal·lacions de tractament d’aigües per adequar-les al seu ús

Tractament a Grau

Planificació i disseny d’instal·lacions i plantes de tractament d’aigües i serveis auxiliars.

Tractament a Màster

Regeneració de les aigües tractades.Sistemes terciaris de tractament. Desinfecció de l’aigua.
Competència: GESTIÓ DE L’AIGUA. Valorar els recursos hídrics, els usos de l’aigua i els conflictes que s’en deriven.

Contingut general:

Recursos hídrics de Catalunya: descripció i valoració

Tractament a Batxillerat

Valoració dels recursos hídrics de Catalunya

Tractament a Grau

Recursos hídrics. Hidrologia superficial i subterrània.

Tractament a Màster

Recursos hidrològics i desenvolupament sostenible. Recursos superficials: anàlisis de cabal. Recursos subterrànis: recursos versus reserves. Sobreexplotació d’aquífers. Canvi climkàtic i recursos hidrològics

Contingut general:

L’aigua com a recurs. Usos de l’aigua. Conflictes.

Tractament a ESO

Ús domèstic i urbà, industrial, agrícola, ramader i recreatiu.L’aigua com a font d’energia.L’aigua com a font de conflictes. Estudi de casos a escala catalana

Tractament a Batxillerat

Usos consumptius: agropecuaris, domèstics i urbans, industrials.Usos no consumptius: energètics, recreatius, ecològics i mediambientals.70 b. L’aigua com a font de conflictes. Estudi de casos a escala internacional

Tractament a Cicle Formatiu de Grau Superior

Utilització de l’aigua com a fluïd per al transport de calor i fred (calefacció, climatització i fred industrial)

Tractament a Grau

Aigua i industria: Productivitat i demanda industrial i particular. Aigua i agricultura. L’aigua com a font de conflictes. Estudi de casos a escala internacional, regional i local. Geopolítica de l’aigua. Vincles entre l’ordenació del territori i la gestió de l’aigua.

Tractament a Màster

Mapa d’actors socials. La participació pública per a la resolució dels conflictes. Disfuncions entre la gestió de l’aigua i les polítiques d’ordenació del territori. Mesures de gestió de millora de l’eficiència per a àmbits urbans, rurals, turístics, forestals, etc. Ordenació dels usos del sòl en espais inundables.
Competència: GESTIÓ DE L’AIGUA. Gestionar els recursos hídrics.

Contingut general:

Gestió de recursos hídrics amb criteris de sostenibilitat

Tractament a ESO

Infraestructures hidràuliques i mesures d’estalvi a nivell urbà i domèstic.Estructura de la factura de l’aigua

Tractament a Batxillerat

Infraestructures hidràuliques i mesures d’estalvi en els diferents àmbits.Trams de la factura de l’aigua. Taxes i tarifes.

Tractament a Cicle Formatiu de Grau Superior

El balanç econòmic com a eina per a la conscienciació de grans consumidors.
Avaluació de l’eficiència de les xarxes de subministrament d’aigua i dels aparells receptors.
Gestió eficient de l’aigua en els laboratoris

Tractament a Grau

Determinació dels cost de l’aigua en funció dels cànons i tributs vigents a Catalunya. Gestió de l’aigua: reutilització i optimització de consums.Ordenació territorial i planificació estratègica ambiental. Sistemes de gestió ambiental. Eines i estratègies de prevenció de la contaminació i gestió dels recursos. Desenvolupament sostenible

Tractament a Màster

Eines i instruments per a la gestió dels recursos hídrics. Tècniques de modelització. Gestió de xarxes d’abastament d’aigües. La planificació i la gestió de l’aigua a Catalunya. Gestió fluvial integral. Eines per la gestió territorial: GIS per la gestió de recursos hídrics.
Competència: GESTIÓ DE L’AIGUA. Aplicar la Directiva Marc de l’Aigua i les normatives que se’n deriven.

Contingut general:

Legislació i normativa

Tractament a Cicle Formatiu de Grau Superior

90.Normatives de qualitat d’aigües potables, residuals i recreatives

Tractament a Grau

Directiva marc de l’aigua.  Règim d’usos i protecció d’aigües, costes i zones humides. Normatives de qualitat de l’aigua per a diferents usos. Normatives d’abocaments d’aigües residuals. Tràmits administratius i autoritzacions per l’ús de l’aigua

Tractament a Màster

Legislació en matèria d’aigües. El marc europeu: la DMA. El cas espanyol: El Plan Hidrologico Nacional i el Plan AGUA. El procés participatiu en la implementació de la DMA
Competència: GESTIÓ DE L’AIGUA. Descriure i avaluar els riscos associats a l’aigua.

Contingut general:

Riscos associats a l’aigua. Aigua i canvi climàtic

Tractament a ESO

Riscos associats a l’aigua. Mesures de previsió, prevenció i predicció dels riscos

Tractament a Batxillerat

Riscos associats al sistema conca (avingudes, inestabilitats gravitatòries). Risc a les zones costaneres

Tractament a Grau

Riscos associats al sistema conca (avingudes, inestabilitats gravitatòries). Risc a les zones costaneres

Tractament a Màster

Riscos associats al sistema conca. Risc a les zones costaneres
Competència: CONTAMINACIÓ AMBIENTAL.

Contingut general:

Contaminants en les aigües i fonts de contaminació

Tractament a ESO

Les activitats domèstiques, agrícoles i ramaderes com a fonts de contaminació

Tractament a Batxillerat

Contaminants físics, químics i biològics.
Fonts de contaminació: industrial, agrícola i ramadera, urbana, minera

Tractament a Cicle Formatiu de Grau Superior

Contaminació d’aigües potables i recreatives

Tractament a Grau

Origen dels contaminants de l’aigua

Tractament a Màster

Microcontaminants de l’aigua: Transformació i transport dels contaminants en el medi hídric.
Competència: Identificar els contaminants, les fonts de contaminació i avaluar el seu impacte.

Contingut general:

Impacte ambiental dels contaminants

Tractament a ESO

Escalfament de masses d’aigua.Introduccio als conceptes de eutrofització, salinització i esgotament d’aqüífers

Tractament a Batxillerat

Processos d’eutrofització i salinització d’aquífers. Marees negres

Tractament a Grau

Avaluació de l’impacte ambiental dels contaminants
Competència: IMPACTE AMBIENTAL. Avaluar l’impacte ambiental de les activitats humanes.

Contingut general:

Impacte ambiental

Tractament a ESO

Impacte dels transvassaments i embassaments

Tractament a Batxillerat

Factors ambientals a valorar per confeccionar un estudi d’impacte ambiental

Tractament a Grau

Mesures preventives i correctores per minimitzar els impactes sobre l’aigua.Estudis d’impacte ambiental.

Tractament a Màster

Contaminació microbiana de l’aigua. Tipus de microorganismes patògens, transmissió i malalties associades.

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional

Universitat de les Illes Balears ⋅ Ctra. de Valldemossa, km 7.5 ⋅ Palma ⋅ 07122 Illes Balears ⋅ Tel: +34 971 173 000
Universitat de Girona - Campus e-MTA ⋅ Parc Científic i Tecnològic, Edifici Casademont ⋅ C. Pic de Peguera, 15, ⋅ 17003 Girona Tel. 972 419 678
CSIC. Serrano, 117 ⋅ 28006 Madrid ⋅ Tel: +34 914 113 077
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)Edifici H2O - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Emili Grahit 101- 17003 Girona

2012 © e-MTA Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua AVISO LEGAL| MAPA WEB
iglesiesassociats