ESP | CAT | ENG

Eix temàtic: L’aigua, propietats, hidrologia, distribució, paisatge i societat.

Competència general: Descriure l’aigua, els seus orígens i la seva distribució a la terra.
  COMPETÈNCIES
ESO
COMPETÈNCIES
BATXILLERAT
COMPETÈNCIES
CFGS
COMPETÈNCIES
GRAU
COMPETÈNCIES
MÀSTER
Propietats de l’aigua. Identificar les propietats de l’aigua i determinar-ne de forma experimental alguna d’elles.

Continguts

Estructura de l’aigua: Composició. Dissolvent. Propietats de l’aigua: Punt de fusió, Punt d’ebullició, Densitat i dilatació, Ce, tensió superficial.

Relacionar les propietats fisico-químiques de l’aigua i les seves funcions biològiques amb la seva estructura.

Comprovar experimentalment alguna de les propietats de les dissolucions.

Continguts

Estructura i propietats de la mol·lècula d’aigua. Dissolucions aqüoses.
Les funcions biològiques de l’aigua (agent de transport, reactiu químic, termoregulador).
Relacionar les propietats físiques de l’aigua  amb la seva aplicació per al transport d’energia.

Continguts

Propietats de l’aigua: pressions diferents de l’atmosfera i diferents graus d’entalpia. L’aigua com a referent per a la calibració d’instruments.
Relacionar l’estructura molecular de l’aigua amb les seves característiques com a solvent i la seva reactivitat.
Relacionar les propietats de l’aigua amb els diferents usos.

Continguts

Propietats físiques i químiques de  la mol·lècula d’aigua. Equilibris en dissolucions aqüoses. Propietats del vapor.
Aplicar las propietats fisico-químiques i biològiques de l’aigua per definir-ne els seus usos.

Continguts

Estructura i propietats de l’aigua. Solucions aquoses.
 El cicle hidrològic. Representar i descriure els processos del cicle de l’aigua mitjançant recursos TIC.

Continguts

Representació del cicle de l’aigua i descripció  dels processos que tenen lloc.
Esquematitzar i analitzar el cicle hidrològic i resoldre problemes de càlcul de balanç hídric d’una conca hidrogràfica.

Continguts

Esquematització i anàlisi del cicle hidrològic. Formulació i cálcul del balanç hídric.
  Aplicar el mètode científic per explicar i analitzar el funcionament dels sistemes hídrics.

Continguts

El cicle de l’aigua. Càlcul del balanç hídric d’una conca hidrogràfica a partir de dades experimentals. Hidrogeologia pràctica.
Analitzar la dinàmica de flux de les aigües subterrànies en condicions
naturals i en condicions de sobreexplotació.

Continguts

Ampliació d’hidrogeologia: Dinàmica de les aigües superficials i subterrànies.
La distribució de l’aigua a la terra. Reconèixer la distribució espacial i temporal de l’aigua en el planeta i identificar les principals unitats hidrològiques.

Continguts

Aigües oceàniques i aigües continentals.
Les conques hidrogràfiques.
Identificar els compartiments de la hidrosfera.

Continguts

Compartiments de la hidrosfera. Dinàmica oceànica. Aigües superficials i subterrànies. Aqüífers.
  Descriure la distribució del recursos hídrics a la Terra.

Continguts

La distribució global de l’aigua, els recursos i la gestió de conques hidrològiques.
 
L’aigua i el paisatge. Vincular clima i paisatge

Continguts

Clima i paisatge.

Distingir l’acció de l’aigua com a agent modelador del paisatge.

Continguts

L’aigua com a agent modelador del paisatge: modelat fluvial, glacial, càrstic,litoral. 

Identificar els valors dels paisatges de l’aigua.

Continguts

Valors dels paisatges de l’aigua.
Analitzar com l’aigua determina la morfologia del paisatge.

Continguts

Acció geològica de les aigües.

Interpretar un paisatge de l’aigua.

Continguts

Interpretació dels paisatges de l’aigua.
  Classificar els paisatges de l’aigua i formular intervencions de millora.

Continguts

El concepte de paisatge de l’aigua. La intervenció en els paisatges de l’aigua. Estudi de casos.
Dissenyar projectes de valorització d’un paisatge de l’aigua.

Continguts

Metodologies per a la  valorització i recuperació dels paisatges de l’aigua. Estudi de casos.
Competència general: Fer un ús responsable i sostenible de l’aigua en la vida quotidiana i en la futura activitat professional.
  COMPETÈNCIES
ESO
COMPETÈNCIES
BATXILLERAT
COMPETÈNCIES
CFGS
COMPETÈNCIES
GRAU
COMPETÈNCIES
MÀSTER
Perspectiva social de l’aigua. Aplicar mesures d’estalvi d’aigua a la vida quotidiana.

Continguts

Desenvolupament sostenible. Foment d’hàbits destinats a fer un ús racional de l’aigua.
Mesures d’estalvi d’aigua.
Argumentar en debat la contribució dels hàbits individuals en l’ús sostenible de l’aigua.

Continguts

Ús, abús i escassetat de l’aigua en diferents societats: necessitat de planificació del recurs hídric.
Planificar i dur a terme accions divulgatives sobre l’estalvi d’aigua i avaluar-ne el seu impacte.

Continguts

Tècniques de promoció de l’ús eficient de l’aigua. Gestió eficient de l’aigua en els laboratoris.
  Interpretar les diferents percepcions socials de l’aigua.

Continguts

Els discursos de l’aigua: del paradigma hidràulic  a la nova cultura de l’aigua.

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional

Universitat de les Illes Balears ⋅ Ctra. de Valldemossa, km 7.5 ⋅ Palma ⋅ 07122 Illes Balears ⋅ Tel: +34 971 173 000
Universitat de Girona - Campus e-MTA ⋅ Parc Científic i Tecnològic, Edifici Casademont ⋅ C. Pic de Peguera, 15, ⋅ 17003 Girona Tel. 972 419 678
CSIC. Serrano, 117 ⋅ 28006 Madrid ⋅ Tel: +34 914 113 077
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)Edifici H2O - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Emili Grahit 101- 17003 Girona

2012 © e-MTA Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua AVISO LEGAL| MAPA WEB
iglesiesassociats