ESP | CAT | ENG

Els continguts a les diferents etapes educatives

Contingut general:

Les propietats de l’aigua

ESO

Estructura de l’aigua: composició. Dissolvent. Propietats de l’aigua: Punt de fusió, Punt d’ebullició, Densitat i dilatació, Ce, tensió superficial.

Batxillerat

Estructura i propietats de la mol.lècula d’aigua. Disolucions aqüoses. Les funcions biològiques de l’aigua (agent de transport, reactiu químic, termoregulador).

Cicle Formatiu de Grau Superior

Propietats de l’aigua: pressions diferents de l’atmosfera i diferents graus d’entalpia. L’aigua com a referent per a la calibració d’instruments.

Grau

Propietats físiques i químiques de  la mol·lècula d’aigua. Equilibris en dissolucions aqüoses. Propietats del vapor.

Màster

Estructura i propietats de l’aigua. Solucions aquoses.

Contingut general:

El cicle hidrològic

ESO

Representació del cicle de l’aigua i descripció dels processos que tenen lloc.

Batxillerat

Esquematització i anàlisi del cicle hidrològic. Formulació i càlcul del balanç hídric.

Grau

El cicle de l’aigua. Càlcul del balanç hídric d’una conca hidrogràfica a partir de dades experimentals. Hidrogeologia pràctica.

Màster

Ampliació d’hidrogeologia: dinàmica de les aigues superficials i subterrànies.

Contingut general:

La distribució de l’aigua a la terra

ESO

Aigües oceàniques i aigües continentals. Les conques hidrogràfiques.

Batxillerat

Compartiments de la hidrosfera. Dinàmica oceànica. Aigües superficials i subterrànies. Aqüífers.

Grau

La distribució global de l’aigua, els recursos i la gestió de conques hidrològiques.

Contingut general:

Aigua i paisatge

ESO

Clima i paisatge. L’aigua coma a agent modelador del paisatge: modelat fluvial, glacial, càrstic, litoral. Valors dels paisatges de l’aigua.

Batxillerat

Acció geològica de les aigües. Interpretació dels paisatges de l’aigua.

Grau

El concepte de paisatge de l’aigua. La intervenció en els paisatges de l’aigua. Estudi de casos.

Màster

Metodologies per a la valorització i recuperació dels paisatges de l’aigua. Estudi de casos.

Contingut general:

Perspectiva social de l’aigua

ESO

Desenvolupament sostenible. Foment d’hàbits destinats a fer un ús racional de l’aigua. Mesures d’estalvi d’aigua.

Batxillerat

Ús, abús i escassetat de l’aigua en diferents societats: necessitat de planificació del recurs hídric.

Cicle Formatiu de Grau Superior

Tècniques de promoció de l’ús eficient de l’aigua. Gestió eficient de l’aigua en els laboratoris.

Grau

-

Màster

Els discursos de l’aigua: del paradigme hidràulic a la nova cultura de l’aigua.

Contingut general:

L’aigua i els éssers vius

ESO

L’aigua en els organismes. L’aigua en els aliments.

Batxillerat

L’aigua en la matèria viva. Funcions de l’aigua en els éssers vius.

Grau

- Composició, estructura, organització i desenvolupament dels éssers vius.

Contingut general:

L’aigua com a medi biològic

ESO

Ecosistemes marins. Ecosistemes d’aigua dolça: Rius,llacs i aiguamolls. Aprofitament de recursos aquàtics.

Batxillerat

Paràmetres per a l’estudi de la dinàmica dels ecosistemes aquàtics. Interpretació de les piràmides de biomassa i producció en els ecosistemes aquàtics.

Cicle Formatiu de Grau Superior

Principals grups de microorganismes en ecosistemes aquàtics. Biologia de la depuració natural de les aigues. Microbiologia dels fangs actius.

Grau

Botànica marina. Ecologia marina. Ecosistemes aquàtics d’aigua dolça. Limnologia. Microorganismes en ambients aquàtics (rius, llacs i oceans). Estudi de casos a partir de resultats experimentals i de camp.

Màster

Sistemes aquàtics continentals: estat natural i alteracions. Elements per a una diagnosi de la qualitat dels sistemes aquàtics. Ecologia microbiana. Efectes de l’actividad microbiana sobre la qualitat de l’aigua.

Contingut general:

Paràmetres de caracterització d’una aigua. Anàlisi d’aigües

ESO

Duresa, pH i conductivitat.

Batxillerat

Qualitat de l’aigua: T, DBO, DQO, oxigen dissolt, conductivitat i matèria en suspensió. Paràmetres organolèptics i microbiològics.

Cicle Formatiu de Grau Superior

Anàlisis d’aigües: qualitat d’aigües potables i residuals.

Grau

Tècniques d’anàlisi d’aigües. Determinació de contaminants. Paràmetres de qualitat de les aigües per diferents usos. Posta en marxa d’equips, metodologies i procediments d’anàlisi d’aigües.

Màster

Desenvolupaments de mètodes d’anàlisi d’aigües per la determinació de contaminants a nivell traça. Validació de metodologies analítiques.

Contingut general:

Disseny i dimensionament d’equips i instal·lacions de captació i transport d’aigües

ESO

-

Cicle Formatiu de Grau Superior

Principis de dinàmica de fluids. Paràmetres que intervenen en el transport de l’aigua. Bombes hidràuliques. Configuració d’instal.lacions hidràuliques en edificis. Utilització de l’aigua com a fluid per al transport de fred i calor (calefacció, climatització i fred industrial).

Grau

Càlcul de conductes, canals i sistemes de fluids. Disseny de xarxes de transport d’aigua.

Màster

- Els sistemes d’abastament d’aigua. Les operacions de condicionament de l’aigua potable i d’aigua d’ús industrial.

Contingut general:

Tractament de l’aigua

ESO

Cicle urbà de l’aigua. Potabilització i depuració.

Batxillerat

Processos de potabilització. Dessalinització. Depuració natural de les aigues. Estacións depuradores (EDAR).

Cicle Formatiu de Grau Superior

Qualitat de l’aigua per a la realització d’anàlisis. Equips per al tractament d’aigües per a usos analítics. Balanç energètic del procés de tractament d’aigua.

Grau

Processos de tractament d’aigües: potabilització, depuració, regeneració, aigua per indústria. Equips per al tractament d’aigües.

Màster

Els sistemes d’abastament d’aigua. Les operacions de condicionament de l’aigua potable i d’aigua ús industrial.

Contingut general:

Control i supervisió d’instal·lacions de tractament d’aigües

ESO

-

Cicle Formatiu de Grau Superior

Biologia de la depuració natural de les aigües. Microbiologia dels fangs actius. Anàlisi dels indicadors fisico-quïmics i microbiològics del procés de tractament d’aigües.

Grau

Control dels indicadors  físico-químics i microbiològics per a la optimització de processos de tractament d’aigües.

Màster

Control de potabilitat de les aigües. Aigües de consum i subproductes de desinfecció. Microbiologia de les aigües residuals i dels processos de depuració.

Contingut general:

Disseny i dimensionament d’equips i instal·lacions de tractament d’aigües per adequar-les al seu ús

ESO

-

Cicle Formatiu de Grau Superior

Locals tècnics: instal·lació i disposició dels equips. Aplicació de les directrius dels documents DBHS4 i DBHS5 del Codi Tècnic de l’Edificació.

Grau

Planificació i disseny d’instal·lacions i plantes de tractament d’aigües i serveis auxiliars.

Màster

Regeneració de les aigües tractades. Sistemes terciaris de tractament. Desinfecció de l’aigua.

Contingut general:

Recursos hídrics de Catalunya: descripció i valoració

ESO

- Ús domèstic i urbà, industrial, agrícola, ramader, recreatiu, energètic, piscícola i medioambiental.

Batxillerat

Valoració dels recursos hídrics de Catalunya.

Grau

Recursos hídrics. Hidrologia superficial i subterrània.

Màster

Recursos hidrològics i desenvolupament sostenible. Recursos superficials: anàlisis de cabal. Recursos subterrànis: recursos versus reserves. Sobreexplotació d’aquífers. Canvi climàtic i recursos hidrològics.

Contingut general:

L’aigua com a recurs. Usos de l’aigua. Conflictes.

ESO

L’aigua com a font de conflictes. Estudi de casos a escala catalana.

Batxillerat

Usos consumptius: agropecuaris, domèstics i urbans, industrials. Usos no consumptius: energètics, recreatius, ecològics i mediambientals. L’aigua com a font de conflictes. Estudi de casos a escala internacional.

Grau

Aigua i industria. Aigua i agricultura. Aigua i ciutat. L’aigua com a font de conflictes. Estudi de casos a escala internacional, regional i local. Geopolítica de l’aigua. Vincles entre l’ordenació del territori i la gestió de l’aigua. La distribució global de l’aigua, els recursos i la gestió de conques hidrològiques.

Màster

Mapa d’actors socials. La participació pública per a la resolució dels conflictes. Disfuncions entre la gestió de l’aigua i les polítiques d’ordenació del territori. Ordenació dels usos del sòl en espais inundables.

Contingut general:

Gestió de recursos hídrics amb criteris de sostenibilitat

ESO

Infraestructures hidràuliques i mesures d’estalvi a nivell urbà i domèstic. Estructura de la factura de l’aigua.

Batxillerat

Infraestructures hidràuliques i mesures d’estalvi en els diferents àmbits. Trams de la factura de l’aigua. Taxes i tarifes.

Cicle Formatiu de Grau Superior

El balanç econòmic com a eina per a la conscienciació de grans consumidors. Avaluació de l’eficiència de les xarxes de subministrament d’aigua i dels aparells receptors. Gestió eficient de l’aigua en els laboratoris.

Grau

Determinació dels cost de l’aigua en funció dels cànons i tributs vigents a Catalunya. Gestió de l’aigua: reutilització i optimització de consums. Ordenació territorial i planificació estratègica ambiental. Sistemes de gestió ambiental. Del paradigma hidràulic a la gestió integral. La gestió sostenible de l’aigua en els diferents àmbits (urbà, industrial, apicultura, etc).

Màster

Eines i instruments per a la gestió dels recursos hídrics. Tècniques de modelització. Gestió de xarxes d’abastament d’aigües. Aplicació dels sistemes d’informació geogràfica. La planificació i la gestió de l’aigua a Catalunya. Governança de l’aigua.

Contingut general:

Legislació i normativa

ESO

-

Cicle Formatiu de Grau Superior

Normatives de qualitat d’aigües potables, residuals i recreatives.

Grau

Directiva marc de l’aigua.  Règim d’usos i protecció d’aigües, costes i zones humides. Normatives de qualitat de l’aigua per a diferents usos. Normatives d’abocaments d’aigües residuals. Tràmits administratius i autoritzacions per l’ús de l’aigua.

Màster

Legislació en matèria d’aigües. El marc europeu: la DMA. El cas espanyol: El Plan Hidrologico Nacional i el Plan AGUA. El procés participatiu en la implementació de la DMA.

Contingut general:

Riscos associats a l’aigua. Aigua i canvi climàtic

ESO

Riscos associats a l’aigua. Mesures de previsió, prevenció i predicció dels riscos.

Batxillerat

Riscos associats al sistema conca (avingudes, inestabilitats gravitatòries). Risc a les zones costaneres.

Grau

Avaluació i gestio dels riscos associats al sistema conca (avingudes, inestabilitats gravitatòries). Risc a les zones costaneres.

Màster

Eines per a la gestió dels riscos associats al sistema conca. Risc a les zones costaneres.

Contingut general:

Contaminants en les aigües i fonts de contaminació

ESO

Les activitats domèstiques, agrícoles i ramaderes com a fonts de contaminació.

Batxillerat

Contaminants físics, químics i biològics.
Fonts de contaminació: industrial, agrícola i ramadera, urbana, minera.

Cicle Formatiu de Grau Superior

Contaminació d’aigües potables i recreatives.

Grau

Origen dels contaminants de l’aigua.

Màster

Determinació de microcontaminants de l’aigua: transformació i transport dels contaminants en el medi hídric.

Contingut general:

Impacte ambiental dels contaminants

ESO

Escalfament de masses d’aigua. Introduccio als conceptes de eutrofització, salinització i esgotament d’aqüífers.

Batxillerat

Processos d’eutrofització i salinització d’aquífers.

Grau

Avaluació de l’impacte ambiental dels contaminants.

Contingut general:

Impacte ambiental

ESO

Impacte dels transvassaments i embassaments.

Batxillerat

Factors ambientals a valorar per confeccionar un estudi d’impacte ambiental.

Grau

Estudis d’impacte ambiental. Mesures preventives i correctores per minimitzar els impactes sobre l’aigua.

Màster

Contaminació microbiana de l’aigua. Tipus de microorganismes patògens, transmissió i malalties associades.

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional

Universitat de les Illes Balears ⋅ Ctra. de Valldemossa, km 7.5 ⋅ Palma ⋅ 07122 Illes Balears ⋅ Tel: +34 971 173 000
Universitat de Girona - Campus e-MTA ⋅ Parc Científic i Tecnològic, Edifici Casademont ⋅ C. Pic de Peguera, 15, ⋅ 17003 Girona Tel. 972 419 678
CSIC. Serrano, 117 ⋅ 28006 Madrid ⋅ Tel: +34 914 113 077
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)Edifici H2O - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Emili Grahit 101- 17003 Girona

2012 © e-MTA Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua AVISO LEGAL| MAPA WEB
iglesiesassociats