ESP | CAT | ENG

Les competències a les diferents etapes educatives

L’aigua: propietats, hidrologia, distribució, paisatge i societat.

Descriure l’aigua, els seus orígens i la seva distribució a la terra

ESO

- Identificar les propietats de l’aigua i determinar-ne de forma experimental alguna d’elles.- Representar i descriure els processos del cicle de l’aigua mitjançant recursos TIC.- Reconèixer la distribució espacial i temporal de l’aigua en el planeta i identificar les principals unitats hidrològiques.- Vincular clima i paisatge.- Distingir l’acció de l’aigua com a agent modelador del paisatge.- Identificar els valors dels paisatges de l’aigua.

Batxillerat

- Relacionar les propietats fisico-químiques de l’aigua i les seves funcions biològiques amb la seva estructura.- Comprovar experimentalment alguna de les propietats de les dissolucions.- Esquematitzar i analitzar el cicle hidrològic i resoldre problemes de càlcul de balanç hídric d’una conca hidrogràfica.- Identificar els compartiments de la hidrosfera.- Analitzar com l’aigua determina la morfologia del paisatge.- Interpretar un paisatge de l’aigua.

Cicle Formatiu de Grau Superior

- Relacionar les propietats físiques de l’aigua  amb la seva aplicació per al transport d’energia.

Grau

- Relacionar l’estructura molecular de l’aigua amb les seves característiques com a solvent i la seva reactivitat.- Relacionar les propietats de l’aigua amb els diferents usos.- Aplicar el mètode científic per explicar i analitzar el funcionament dels sistemes hídrics.- Descriure la distribució del recursos hídrics a la Terra.- Classificar els paisatges de l’aigua i formular intervencions de millora.

Màster

- Aplicar las propietats fisico-químiques i biològiques de l’aigua per definir-ne els seus usos.- Analitzar la dinàmica de flux de les aigües subterrànies en condicionsnaturals i en condicions de sobreexplotació.- Dissenyar projectes de valorització d’un paisatge de l’aigua.

Fer un ús responsable i sostenible de l’aigua en la vida quotidiana i en la futura activitat professional.

ESO

- Aplicar mesures d’estalvi d’aigua a la vida quotidiana.

Batxillerat

- Argumentar en debat la contribució dels hàbits individuals en l’ús sostenible de l’aigua.

Cicle Formatiu de Grau Superior

- Planificar i dur a terme accions divulgatives sobre l’estalvi d’aigua i avaluar-ne el seu impacte.

Grau

-

Màster

- Interpretar les diferents percepcions socials de l’aigua.
L’aigua i els éssers vius.

Diferenciar la funció de l’aigua en els éssers vius. Descriure la dinàmica dels ecosistemes aquàtics.

ESO

- Reconèixer la importància de l’aigua en els organismes.- Identificar els principals organismes dels ecosistemes aquàtics.

Batxillerat

- Relacionar les característiques de l’aigua amb les funcions que duu a terme en els éssers vius.- Identificar els paràmetres més característics d’un ecosistema aquàtic proper i descriure el seu paper en la dinàmica de l’ecosistema.

Cicle Formatiu de Grau Superior

- Identificar els principals grups de microorganismes en els sistemes aquàtics.

Grau

- Comprendre la composició i organització dels éssers vius.- Descriure l’estructura i la dinàmica de comunitats, poblacions i ecosistemes en el medi aquàtic.- Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi.

Màster

- Analitzar el funcionament dels ecosistemes aquàtics en rius, llacs, llacunes i embassaments.- Caracteritzar les poblacions i els ecosistemes del medi aquàtic i relacionar-los amb la seva qualitat.
Caracterització de l’aigua.

Caracteritzar l’aigua.

ESO

- Reconèixer la importància de l’aigua en els organismes.- Identificar els principals organismes dels ecosistemes aquàtics.

Batxillerat

- Relacionar les característiques de l’aigua amb les funcions que duu a terme en els éssers vius.- Identificar els paràmetres més característics d’un ecosistema aquàtic proper i descriure el seu paper en la dinàmica de l’ecosistema.

Cicle Formatiu de Grau Superior

- Identificar els principals grups de microorganismes en els sistemes aquàtics.

Grau

- Comprendre la composició i organització dels éssers vius.- Descriure l’estructura i la dinàmica de comunitats, poblacions i ecosistemes en el medi aquàtic.- Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi.

Màster

- Analitzar el funcionament dels ecosistemes aquàtics en rius, llacs, llacunes i embassaments.- Caracteritzar les poblacions i els ecosistemes del medi aquàtic i relacionar-los amb la seva qualitat.
Transport i tractaments de l’aigua.

Dissenyar i dimensionar el transport de l’aigua.

ESO

Cicle Formatiu de Grau Superior

- Calcular, instal·lar i controlar circuits hidràulics en edificis, considerant criteris d’eficiència energètica.- Dissenyar instal·lacions d’aigua per al transport de fred i calor.

Grau

-Dissenyar xarxes de distribució d’aigua i els seus sistemes de control .

Màster

- Dissenyar xarxes de distribució d’aigua i els seus sistemes de control.

Definir, controlar i dissenyar els tractaments de les aigües.

ESO

- Representar i descriure el cicle urbà de l’aigua.

Batxillerat

- Descriure i valorar la importància dels processos de depuració i potabilització.

Cicle Formatiu de Grau Superior

- Identificar els equips de tractaments d’aigües per al laboratori.- Calcular el balanç energètic dels processos de tractament d’aigües.- Aplicar metodologies analítiques per al seguiment dels tractaments d’aigua.- Instal·lar i posar en marxa equips de tractament d’aigües.

Grau

- Descriure els principals processos de tractament d’aigües i aplicar-los a diferents situacions.- Planificar processos de tractament segons el seu origen i el seu ús.- Controlar equips i instal·lacions de tractament d’aigua a partir dels resultats analítics.- Dissenyar i controlar instal·lacions i sistemes de control de tractaments d’aigües.

Màster

- Descriure els principals processos de tractament d’aigües i aplicar-los a diferents situacions.- Planificar processos de tractament segons els seu origen i el seu ús.- Determinar i avaluar els paràmetres de qualitat química i microbiològica de les aigües segons els seus usos.- Dissenyar i controlar instal·lacions de tractament d’aigües.
Gestió de l’aigua.

Valorar els recursos hídrics, els usos de l’aigua i els conflictes que se’n deriven.

ESO

- Diferenciar els usos de l’aigua.- Descriure els conflictes locals/regionals derivats de la competència d’usos.

Batxillerat

- Valorar l’aigua com a recurs limitat i limitant.- Diferenciar entre els usos consumptius i no consumptius i identificar quins sectors requereixen un major consum d’aigua.- Descriure i interpretar els conflictes internacionals que provoca la gestió de l’aigua.

Grau

- Avaluar els recursos hídrics de Catalunya.- Planificar les necessitats d’aigua per un ús concret.- Interpretar els conflictes de l’aigua i plantejar mesures de gestió per a la seva resolució.- Descriure la distribució del recursos hídrics a la Terra.

Màster

- Valorar els recursos hídrics.- Identificar els actors que intervenen en la gestió de l’aigua i utilitzar la participació pública com a eina de millora en la gestió.- Relacionar les disfuncions actuals entre les polítiques d’ordenació del territori i les de gestió de l’aigua.
 

Gestionar els recursos hídrics.

 

ESO

- Identificar les infraestructures hidràuliques i les mesures d’estalvi d’aigua.

Batxillerat

- Valorar els avantatges i inconvenients en l’ús de les infraestructures hidràuliques i les mesures d’estalvi de l’aigua.

Cicle Formatiu de Grau Superior

- Controlar l’ús de l’aigua amb criteris d’eficiència.

Grau

- Analitzar com ha evolucionat l’enfocament en la gestió dels recursos hídrics. - Aplicar eines de sostenibilitat a la gestió dels recursos hídrics.

Màster

- Utilitzar eines i instruments per planificar, gestionar, preservar i recuperar els recursos hídrics.- Analitzar com ha evolucionat l’enfocament en la gestió dels recursos hídrics.

Aplicar la directiva marc de l’aigua i les normatives que se’n deriven.

ESO

Cicle Formatiu de Grau Superior

- Aplicar les normatives de qualitat d’aigües.

Grau

- Definir les obligacions dels usuaris de l’aigua i els tràmits corresponents davant l’administració.- Valorar les implicacions legals de l’ús de recursos hídrics.

Màster

- Valorar les implicacions legals de l’ús de recursos hídrics.
 

Descriure i avaluar els riscos associats a l’aigua.

 

ESO

- Identificar els riscos que pot comportar l’aigua.- Explicar els impactes del canvi climàtic en els recursos hídrics.

Batxillerat

- Descriure els riscos relacionats amb diferents processos hidrològics i anomenar mesures de previsió i prevenció.

Grau

- Avaluar els riscos relacionats amb l’aigua i proposar mesures de gestió del risc.

Màster

- Utilitzar eines i instruments aplicats a la gestió i avaluació de riscos.
   
Contaminació ambiental.

Identificar els contaminants, les fonts de contaminació i avaluar el seu impacte.

ESO

- Relacionar les activitats humanes amb la contaminació de l’aigua i les seves conseqüències.- Relacionar alguns contaminants amb l’impacte ambiental que proviquen.

Batxillerat

- Diferenciar els principals contaminants de l’aigua i relacionar-los amb les fonts de contaminació.- Valorar l’impacte de la contaminació dels aqüífers.

Cicle Formatiu de Grau Superior

- Determinar experimentalment els diferents tipus de contaminants de l’aigua.

Grau

- Identificar i descriure l’orígen dels diferents tipus de contaminants de l’aigua.- Avaluar l’impacte ambiental dels contaminants de l’aigua.

Màster

- Identificar i quantificar els diferents contaminants químics i valorar el seu efecte en el medi aquàtic.
Impacte ambiental.

Avaluar l’impacte ambiental de les activitats humanes.

ESO

- Avaluar l’impacte de transvassaments i embassaments.

Batxillerat

- Identificar els impactes que l’activitat humana provoca sobre la hidrosfera i els factors ambientals que s’han de valorar per confeccionar un estudi d’impacte ambiental.

Grau

- Elaborar estudis d’impacte ambiental.

Màster

- Valorar els efectes de la contaminació microbiana sobre la qualitat de l’aigua i la salut pública.

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional

Universitat de les Illes Balears ⋅ Ctra. de Valldemossa, km 7.5 ⋅ Palma ⋅ 07122 Illes Balears ⋅ Tel: +34 971 173 000
Universitat de Girona - Campus e-MTA ⋅ Parc Científic i Tecnològic, Edifici Casademont ⋅ C. Pic de Peguera, 15, ⋅ 17003 Girona Tel. 972 419 678
CSIC. Serrano, 117 ⋅ 28006 Madrid ⋅ Tel: +34 914 113 077
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)Edifici H2O - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Emili Grahit 101- 17003 Girona

2012 © e-MTA Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua AVISO LEGAL| MAPA WEB
iglesiesassociats