ESP | CAT | ENG

Agregacions

El projecte de Campus e-MTA compta amb nombroses adhesions i suports per part d’institucions polítiques, universitats i empreses nacionals i internacionals, que han estat seleccionades pel seu lideratge en els àmbits estratègics del turisme i l’aigua.

A continuació es presenten les institucions, entitats implicades i empreses relacionades (es pot descarregar el conveni clicant el nom de cada entitat).

Noves Adhesions i Convenis

Principals institucions polítiques

Ambdues universitats aporten un elevat compromís amb l’estructura socioeconòmica dels seus àmbits territorials respectius. La UIB és universitat única a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i compta amb la màxima implicació del Govern autonòmic, fet que es pot comprovar en el document signat a la seu del Govern el 3 de març de 2010, i al qual es van adherir inicialment 47 institucions polítiques, científiques i empresarials. Així mateix, el projecte compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera, es fa palès que es tracta d’un projecte compartit per dues comunitats autònomes, de manera que compta amb les fortaleses i les potencialitats de les dues. Els objectius del projecte coincideixen amb els del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació 2009-2012 de les Illes Balears. També amb el Pla de Recerca i Innovació del Govern català, que ha concedit a la Universitat de Girona el protagonisme en tot allò que fa referència a l’aigua, identificant la UdG i el seu territori amb un dels pols de referència a Catalunya: el Pol d’Innovació Agroalimentària i de l’Aigua. Aquesta alineació del projecte integrat amb els objectius científics de tots dos governs ha permès que, al seu suport explícit, se sumin les adhesions de la Diputació de Girona, dels consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, com també dels principals ajuntaments i les entitats de govern local i regional dels territoris en què es s’ubiquen les seus del Campus e-MTA (ajuntaments de Palma, Girona, Eivissa, Alaior, Banyoles, etc.)

Cal destacar especialment la adhesió de la Secretaria General de Turisme, reconeixent la sostenibilitat turística com un dels eixos estratègics del Govern d’Espanya per a les Illes Balears i potenciant la participació de la UIB en el projecte pilot de regeneració de la Platja de Palma.

Principals universitats i institucions científiques

Destaca l’adhesió de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el paper complementari al Campus e-MTA de la qual resultarà decisiu per a la construcció d’un clúster de l’aigua en la doble vessant: acadèmica i investigadora. El Campus e-MTA compta també amb el valor afegit de la complementarietat que aporten les universitats franceses del pol transfronterer PRES-PM, els estatuts i el pla estratègic del qual s’orienten cap a turisme i aigua com a àmbits estratègics principals.

Pel que fa a l’àmbit universitari el Campus e-MTA també té el suport de la Taula Espanyola del Tractament de l’aigua (META), formada per més de 40 universitats i centres de recerca que treballen activament en el camp del tractament de l’aigua, com també l’agregació amb la Universitat de Vic i la Universitat Internacional de Catalunya, que participaran activament en el desenvolupament de les actuacions relacionades amb la docència i la transferència del coneixement, especialment en els àmbits de Línia de Física, Computació i Aplicacions (LFCA) i la Línia d’Alimentació i Salut (LAS), també amb universitats i associacions universitàries internacionals del Brasil, Colòmbia, Argentina i la Xina, entre d’altres.

L’adhesió de l’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO), per mitjà dels investigadors del centre a les Illes Balears, els quals mantenen col•laboracions científiques amb diversos grups competitius de la UIB, és essencial per a la impartició del Màster en Ecologia Marina. L’adhesió de l’Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA) es concreta en la creació de l’Institut d’Investigacions Agroambientals i d’Economia de l’Aigua (INAGEA, centre INIA-CAIB-UIB). Així mateix, l’Agència Estatal de Meteorologia, membre d’aquesta agregació que disposa d’una estació meteorològica al Campus, col·labora amb diversos grups competitius de la UIB.

L’adhesió de dues instal·lacions científiques de les Illes Balears, el Centre de Recerca i Desenvolupament per al Turisme (CIDTUR), en el Consell de Direcció del qual forma part la UIB, i la instal·lació cientificotècnica singular Sistema d’Observació Costanera de les Illes Balears (SOCIB), més l’adhesió de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, la Fundació Agroterritori, l’Institut de Recerca Històrica i la Xarxa Internacional UNESCO UNITWIN Cultura, Turisme i Desenvolupament, contribueixen clarament a la projecció cap a la transferència del coneixement i la innovació en l’àmbit del turisme i els sistemes costaners. Aquestes institucions compten amb una trajectòria consolidada de col·laboració amb grups de la UIB, la UdG, l’ICRA i els corresponents centres del CSIC.

Cal destacar també la fèrtil col·laboració existent, principalment des de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats IMEDEA, amb el Consorci de la Platja de Palma, format pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Consell de Mallorca, l’Ajuntament de Palma i l’Ajuntament de Llucmajor. La seva missió és dur a terme el projecte estatal de regeneració d’aquesta zona turística madura i exportar el model a altres zones de l’Estat espanyol. Aquest consorci serà la pedra angular de la temàtica de regeneració de zones turístiques, identificada en el si dels ecosistemes innovadors.

En la Línia d’Alimentació i Salut destaca la col•laboració amb l’Institut de Recerca en Tecnologies Agroalimentàries (IRTA), concretament amb el seu centre en Tecnologia Alimentària de Monells i la Fundació Mas Badia de la Tallada, com també amb el Centre de Noves Tecnologies i Processos Alimentaris (CENTA), amb forta repercussió per al Campus e-MTA en aspectes de R+D+i, docència i ocupabilitat. Finalment, cal destacar el paper que poden tenir en la consolidació dels ecosistemes innovadors entitats com la Unió de Pagesos.

Parcs Científics i Tecnològics

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) i el Govern de les Illes Balears contribuiran a la transferència del coneixement amb la creació de diferents programes, com ara el programa de promotors tecnològics, el programa de valorització de la recerca, el programa RESET de foment de l’esperit emprenedor i el programa de creació d’empreses de base tecnològica. Aquestes accions es duen a terme a la incubadora d’empreses del Parc Balear d’Innovació Tecnològica (ParcBit) -parc tecnològic amb 130 empreses i 2.500 treballadors- i que en el futur s’ampliarà al Centre Bit Menorca, tots dos confrontants amb els campus universitaris de Palma i Alaior i amb els quals la UIB manté sengles convenis específics de col•laboració per impulsar i desenvolupar les activitats d’innovació i transferència lligades al projecte de campus d’excel•lència. És destacable la construcció en curs d’un edifici de la UIB en el ParcBit, que allotjarà instituts universitaris.

L’impuls del govern per a la creació de clústers empresarials com Turismo.T, que inclou les grans empreses d’hoteleria, les federacions hoteleres i les associacions de cadenes hoteleres, en què participa la UIB, permet també garantir una sinergia global amb els grans operadors turístics que, a través del CIDTUR, han de poder aplicar els avenços de la recerca en el camp de la sostenibilitat turística. Així mateix, se situen en el ParcBit els clústers de noves tecnologies aplicades al turisme (TurisTEC), el clúster Audiovisual -col·laborador en l’eix transversal d’e-Campus-, el clúster nàutic IDMAR i el clúster biotecnològic BIOIB, adherits al projecte de Campus de Excel•lència i que reforcen les línies d’especialització del campus.

El Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (PCiT) és el principal agent de promoció del desenvolupament econòmic en relació amb al coneixement i la tecnologia. L’adhesió al Campus e-MTA fomentarà les relacions i la creació de sinergies i col•laboracions entre els diferents actors del procés, i també amb els actius empresarials i les institucions de l’entorn. Facilita i incentiva més la connexió de tots aquests agents amb l’entorn global a l’estil d’ecosistema innovador. El PCiT manté relacions amb els diferents agents implicats en la seva missió, com el CDTI, l’Associació de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya i la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya. Pertany també a la International Association of Science Parks (IASP), una de les principals associacions internacionals de parcs científics i tecnològics.

Finalment, destaquem l’adhesió del Consorci de Vivers d’Empreses Territorials, el paper en el Campus e-MTA del qual permetrà potenciar i difondre els vivers d’empreses territorials, per aprofitar el potencial generador d’idees i facilitar les eines necessàries per ajudar als nous emprenedors en els seus projectes.

Agents Socials i Empresarials

En la línia del Turisme, cal destacar l’adhesió al projecte de Campus e-MTA d’algunes de les grans cadenes hoteleres espanyoles, amb seu al territori del Campus: Sol-Meliá, que manté fructíferes relacions de col•laboració amb la UIB a través de la Càtedra Sol-Melià d’Estudis Turístics, Barceló i Riu, juntament amb les associacions hoteleres i empresarials balears, de Telefónica -Càtedra Telefònica de Sanitat Digital i Turisme Sostenible-, Microsoft -col•laboració en TIC-Turisme-, Banc de Santander -atracció de talent-, la Caixa -escola d’estiu i suport a empreses derivades-, Endesa, TIRME, MAC Insular i Sampol. Estacions d’esquí, parcs aquàtics i associacions ecologistes també han donat el seu suport al Campus, la qual cosa posa de manifest que el projecte és de l’interès de sectors molt diversos. El projecte també ha rebut l’adhesió de les cambres de comerç de Girona, Mallorca i Menorca.

Quant a la línia d’especialització en Aigua, destaca l’adhesió mitjançant conveni marc de col•laboració d’Agbar (ADN-CETaqua) que, entre d’altres aspectes, facilitarà el desenvolupament conjunt d’activitats de formació continuada i el desenvolupament conjunt de cicles formatius de formació professional, la participació per encàrrec en els processos d’elaboració dels plans d’estudis de les titulacions del Campus e-MTA relacionades amb l’aigua, la realització de pràctiques de grau d’estudiants, treballs de fi de grau i la inserció laboral dels titulats del Campus e-MTA, o el desenvolupament conjunt de projectes de recerca i transferència de tecnologia i de coneixement en l’àmbit de l’aigua.

Contribueix de manera molt notable als objectius del Campus l’agregació de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), entitat pública de la Generalitat de Catalunya encarregada d’executar la política d’aigües en aquest territori, i del Consorci de la Costa Brava (CCB), que és un organisme autònom amb personalitat jurídica pròpia i format per la Diputació de Girona i els 27 ajuntaments del litoral gironí. Tant ACA com el CCB poden aportar i transferir a l’alumnat del Campus e-MTA àmplia experiència en gestió de recursos hídrics.

També cal destacar el suport rebut per part de la Plataforma Tecnològica Espanyola de l’Aigua, xarxa de cooperació públicoprivada promoguda pel Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN), el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) i el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí (MARM), per al foment de l’R+D+i entre els agents científics i tecnològics nacionals, liderada per la indústria i la resta del sector empresarial de l’aigua (compta amb més de 200 entitats rellevants del sector). De la mateixa manera, l’adhesió de Water.cat a la línia d’especialització en aigua del Campus e-MTA permetrà donar visibilitat internacional per generar oportunitats d’R+D+i en col•laboració en el camp de l’aigua i potenciar la competitivitat global del sector. Water.cat és una xarxa Connect-EU promoguda per ACC1Ó (Generalitat de Catalunya) especialitzada en el sector de l’aigua, liderada per l’ICRA i constituïda per un total de 39 institucions de recerca i empreses.

Pel que fa a la línia d’especialització en Alimentació i Salut, es compta amb la col•laboració del clúster carni INNOVAC, associació de més de 80 empreses innovadores de Girona finançada pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

A aquesta xarxa d’empreses s’uneixen les més de 150 pimes de tot el territori català que, especialment en l’àmbit del turisme, han signat convenis de cooperació específics, demostrant així el nivell de penetració del projecte en el teixit socioeconòmic del territori i la importància del projecte en relació a l’ocupabilitat de la regió.

En el marc empresarial cal destacar també el suport rebut per l’organització Foment del Treball Nacional de Catalunya i per la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona. Les institucions han signat convenis amb el Campus e-MTA per promoure especialment les pràctiques i els treballs de final de grau dels estudiants de la UIB i de la UdG en les seves empreses associades, sobretot en aquelles relacionades amb les línies d’actuació del Campus, fet que repercutirà de manera important en la millora de l’ocupabilitat dels titulats.

Llista completa d’adhesions:

• Agbar (ADN-CETaqua)
• Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
• Agrupació de Cadenes Hoteleres de les Illes Balears
• Aiguadepluja Innovació SL
• Aigües de Banyoles SA
• Aigües Ter Llobregat
• AM Gualba SL
• Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)
• Associació de Comerciants de Roses (ACOR)
• Associació de Càmpings de Girona
• Associació de Fabricants per a Aigua i Reg Espanyols
• Associació de Guies de Girona
• Associació de Parcs Aquàtics de Catalunya
• Associació de Residències Cases de Pagès del Pallars Jussà
• Associació Estació Nàutica L’Estartit-Illes Medes
• Associació Hostalatge de la Garrotxa
• Associació Hostaleria de Girona i Radial
• Associació Hotelera de Menorca
• Associació Orión
• Associació Turística de Pals
• Ajuntament d’Alaior
• Ajuntament de Banyoles
• Ajuntament de Besalú
• Ajuntament de Caldes de Malavella
• Ajuntament de Calella
• Ajuntament d’Eivissa
• Ajuntament de Girona
• Ajuntament de Palma
• Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
• Ajuntament de Sant Hilari Sacalm
• Ajuntament de Sarrià de Ter
• Ajuntament de Serinyà
• Balneari Prats SA
• Bancaixa
• Banc Santander
• Barceló Corporació Empresarial
• Bombes electives SA (ESPA)
• Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM)
• Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca
• Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Menorca
• Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona
• Camper SL
• Campus Agroalimentari de Girona
• Càtedra Banca March de l’Empresa Familiar
• Càtedra Bancaixa de Joves Emprenedors (UIB)
• Càtedra Bancaixa de Joves Emprenedors (UdG)
• Càtedra Cambra d’Empresa Familiar
• Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis
• Càtedra d’Estudis Marítims
• Càtedra de Geografia i Pensament Territorial
• Càtedra de Processos Industrials Sostenibles
• Càtedra de Promoció de la Salut
• Càtedra de Salut Rural
• Càtedra de Seguretat i Salut
• Càtedra Endesa Red d’Innovació Energètica
• Càtedra Llabrés Feliu
• Càtedra Lluís A. Santaló d’Aplicacions de la Matemàtica
• Càtedra Unesco Sa Nostra
• Càtedra Unesco de Desenvolupament Humà Sostenible
• Càtedra Sampol de Domòtica i Eficiència Energètica
• Càtedra Sol Meliá d’Estudis Turístics
• Centre BitMenorca (ParcBIT)
• Centre de Recerca i Innovació de les Indústries Turístiques (CRIIT)
• Centre de Recerca Econòmica (CRE)
• Centre de Recerca en Materials Avançats (CIMAV)
• Centre de Recerca i Desenvolupament per al Turisme (CIDTUR)
• Centre de Noves Tecnologies i Processos Alimentaris (CENTA)
• Centre Interuniversitari de Desenvolupament (CINDA)
• Clúster Audiovisual de les Illes Balears
• Clúster Balears T
• Clúster nàutic IDMAR
• Clúster tecnològic BIOIB
• Clúster TurisTEC
• Colonya Caixa d’Estalvis de Pollença
• Confederació d’Associacions Empresarials de les Illes Balears (CAEB)
• Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració de les Illes Balears
• Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació de les Illes Balears
• Conselleria d’Educació de Catalunya – IES Montilivi
• Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears
• Consell Comarcal del Gironès
• Consell Comarcal del Pla de l’Estany
• Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
• Consell Insular d’Eivissa
• Consell Insular de Formentera
• Consell de Mallorca
• Consell Insular de Menorca
• Consorci Alba-Ter
• Consorci Costa Brava (CCB)
• Consorci de les Vies Verdes de Girona
• Consorci de Vivers d’Empreses Territorials de Girona
• Consorci de l’Estany de Banyoles
• Consorci de l’Observatori del Paisatge de Catalunya
• Construccions Llabrés Feliu
• Comissions Obreres (CCOO)
• Dipsalut
• Diputació de Girona
• Eivissa Music Clúster
• Endesa. Consell Assessor de les Illes Balears
• Erasmus Mundus Masters in Vision & Robotics (Vibot)
• Erasmus Mundus European Master in Tourisme Management (EMTM)
• Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí
• Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme de Sant Pol de Mar (EUHT StPOL)
• Escola Universitària de Turisme CETA – Centre d’Ensenyaments en Turisme i Activitats de Lleure SL
• Escola Universitària de Turisme Euroaula
• Escola Universitària de Turisme Formatic Barna – Formatic Barna SA
• Escola Universitària de Turisme Mediterrani – CERENF’OS SL
• Escola Universitària ERAM – Fundació Privada Escola de Gestió
• Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona
• Federació de la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (PIME Eivissa-Formentera)
• Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM)
• Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca (PIMEM)
• Federació Empresarial Hotelera d’Eivissa i Formentera
• Federació Empresarial Hotelera de Mallorca
• Federació Hostaleria de les Comarques de Girona
• Figueres de Serveis SA (FISERSA)
• Fluidra SA
• Foment del Treball Nacional
• Fundació Agroterritori
• Fundació Barceló
• Fundació Casa de Cultura de Girona
• Fundació Caubet-CIMERA
• Fundació Estudis Superiors d’Olot
• Fundació Gala-Salvador Dalí
• Fundació Mateu Orfila
• Fundació Mapfre
• Fundació per al Desenvolupament de la Cultura, la Sostenibilitat i la Innovació (Fundestic)
• Fundació Promediterránea per a la conservació, l’estudi i la difusió del patrimoni marítim
• Fundació Triptolemos
• Fundació UdG-Medicina
• Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB)
• G9 – Institut Tecnològic i d’Estudis Superiors de Monterrey Mèxic
• G9 – Univalue
• Generalitat de Catalunya
• Govern de les Illes Balears
• Grup Riu
• Hotel Peralada WineSpa & Golf
• Incatis SL
• Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)
• Institut Català de la Salut (ICS)
• Institut Català d’Oncologia (ICO)
• Institut d’Assistència Sanitària (IAS)
• Institut de Física Interdisciplinària de Sistemes Complexos (IFISC)
• Institut de Recerca Biomèdica de Girona (IdIBGi)
• Institut de Recerca en Tecnologies Alimentàries (IRTA)
• Institut d’Investigacions Agroambientals i d’Economia de l’Aigua (INAGEA, centre INIA-CAIB-UIB)
• Institut de Turisme d’Espanya (Turespaña)
• Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO)
• Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA)
• Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS)
• la Caixa – Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
• Laboratoris Sanifit SL
• Mac Insular
• Max Planck Geselleschaft
• Taula Espanyola del Tractament de l’Aigua (META)
• Microsoft Innovation Center. Tourisme Technologies
• Ministeri de Turisme i Esport d’Uruguai
• Museu d’Art de Girona
• Nereo Preservador del Medi Ambient
• Novara Hotels SL
• Parc Balear d’Innovació Tecnològica (ParcBIT)
• Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (PCyT)
• Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
• Patronat de Turisme Costa Brava SA
• Patronat de Turisme de la Vall de Ribes
• Patronat del Call de Girona
• Plataforma Tecnològica Espanyola de l’Aigua
• PRES-PM, conveni de creació
• PRES-PM, conveni AECT
• PRES-PM, estatuts AECT
• Programa Ramón i Cajal
• Proveïments d’Aigua SA (Prodaisa)
• Regs de Catalunya SAU (REGSA)
• Sa Nostra – Caixa de Balears
• Sampol Enginyeria i Obres SA
• Sarfa SL
• Secretaria d’Estat de Turisme
• Sistema d’Observació Costanera de les Illes Balears (SOCIB – OceanBit)
• Sistema Tec de Monterrey
• Sol Meliá SA
• Telefónica España
• TIRME SA
• Turisme Garrotxa
• Unió General de Treballadors (UGT)
• Universitat de Vic
• Universitat de Tianjin (Xina)
• Universidade dol Extrem Sul Catarinense (Brasil)
• Universitat Internacional de Catalunya
• Universitat Nacional d’Educació a Distància
• Universitat Nacional de la Plata (Argentina)
• Universitat Politècnica de Catalunya
• Universitat Tècnica de Bolívar (Colòmbia)
• Vallter SA
• Water.Cat – Connect-EU Aqua
• Woods Hole Oceanographic Institution
• Xarxa Vives d’Universitats

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional

Universitat de les Illes Balears ⋅ Ctra. de Valldemossa, km 7.5 ⋅ Palma ⋅ 07122 Illes Balears ⋅ Tel: +34 971 173 000
Universitat de Girona - Campus e-MTA ⋅ Parc Científic i Tecnològic, Edifici Casademont ⋅ C. Pic de Peguera, 15, ⋅ 17003 Girona Tel. 972 419 678
CSIC. Serrano, 117 ⋅ 28006 Madrid ⋅ Tel: +34 914 113 077
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)Edifici H2O - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Emili Grahit 101- 17003 Girona

2012 © e-MTA Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua AVISO LEGAL| MAPA WEB
iglesiesassociats